Środowisko i gospodarka odpadami / Decyzja na usunięcie drzew i krzewów

Decyzja na usuwanie drzew lub krzewów


Jeżeli chcesz usunąć drzewa lub krzewy, to musisz na to uzyskać zezwolenie.  Nawet jeśli dotyczy to Twojej własnej działki. Taki dokument załatwisz w naszym urzędzie.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

ZGŁOSZENIE

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. a) imię i  nazwisko wnioskodawcy,
 2. b) oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
 3. c) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

ZEZWOLENIE

(działalność gospodarcza, instytucje, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe )

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny;

3) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)  wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],

7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

8)  rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)  projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany);

10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku
o powierzchni do 25 m2.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

OPŁATY

Procedura bezpłatna

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2020 poz. 1546).

Wniosek o usunięcie drzew

Zgłoszenie wycinki drzew

 

Wróć do kategorii: Decyzja na usunięcie drzew i krzewów