Dowód osobisty i dane osobowe / Dane osobowe

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych


Jeżeli chcesz uzyskać dane innej osoby z rejestru dowodów osobistych, to złóż wniosek o ich udostępnienie. Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7
tel. 68 368 14 10

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

  • prokuratura, policja, Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy
  • sądy
  • inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny lub interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin uregulowany jest przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o udostępnienie danych
  • dowód opłaty
  • pełnomocnictwo
  • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

OPŁATY

  • za udostępnienie danych (dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) – 31 zł
  • za pełnomocnictwo – 17 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546).

Wróć do kategorii: Dane osobowe