Odpisy i zaświadczenia / Wszystkie odpisy i zaświadczenia

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego


Potrzebujesz pełny odpis? A może wystarczy skrócony? Zobacz, jak długo załatwia się te dokumenty i ile to kosztuje.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępny (np. rodzic, dziadkowie)
 • zstępny (np. dzieci, wnuki)
 • rodzeństwo
 • małżonek
 • przedstawiciel ustawowego opiekuna
 • sąd lub inny organ państwowy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w USC w Iłowej oraz odpisy i zaświadczenia przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego  wystawiane są niezwłocznie.

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w innych USC, a nie przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, wydawane są w terminie do 30 dni.

 

DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
 • dokument tożsamości
 • dokument wykazujący interes prawny – w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 • pełnomocnictwo  lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

OPŁATY

 • odpis skrócony – 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
 • odpis zupełny – 33 zł
 • zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24 zł
 • zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł.
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest członkowi rodziny (wstępny lub zstępny) nie podlega opłacie.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463).

 

Wróć do kategorii: Wszystkie odpisy i zaświadczenia