Podatki i opłaty lokalne / Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości


Opodatkowaniu podlegają :

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
  • jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (osoby fizyczne), DN-1 (osoby prawne) w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.2019.1170 z późn.zm.)

INFORMACJE I DEKLARACJE DO POBRANIA

OSOBY PRAWNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

DN-2 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF, 243.4 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

 

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019 r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura-dn-1.pdf

OSOBY FIZYCZNE

Obowiązuje do 30 czerwca 2019r.

IN-2 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (PDF, 296.7 KiB)

Obowiązuje od 1 lipca 2019r.

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

 

Poradnik podatkowy

W związku ze zmianą z dniem 1 lipca 2019 r. wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny dostępne są broszury informacyjne z instrukcjami do poszczególnych formularzy.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowalnych (IN-1)

https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKOWYCH

2016 rok 2017 rok
UCHWAŁA NR 90/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 167/7/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 rok 2019 rok
UCHWAŁA NR 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 402/7/LVI/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2020 rok 2021 rok
Uchwała Nr 85/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR 170/8/XXIII/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wróć do kategorii: Podatek od nieruchomości