Zgon / Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu

Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu


Jeżeli śmierć nastąpiła za granicą, to możesz zarejestrować akt zgonu w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego. Zobacz, jak to zrobić.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

  • osoba, która wykaże interes prawny
  • osoba, która wykaże interes faktyczny.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załtwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu zgonu wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
  • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski  – jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP

Odpisy skrócone aktów zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r. nie wymagają tłumaczenia.

 

OPŁATY

  • za odpis zupełny aktu zgonu po dokonaniu transkrypcji – 50 zł,
  • za odpis zupełny aktu zgonu wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020 r. poz. 463 ze zm).

Wróć do kategorii: Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu