Ślub / Ślub wyznaniowy

Ślub wyznaniowy


Jeżeli zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (inaczej konkordatowy), to przyjdźcie do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoby, które zamierzają zawrzeć ślub wyznaniowy.

Według polskiego prawa małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych  (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Iłowej, to zaświadczenie wydawane jest od razu.

Jeżeli w/w akty stanu cywilnego narzeczonych zostały sporządzone w innym USC, to zaświadczenie zostanie wydane w terminie do 14 dni.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 

DOKUMENTY

Jeżeli jesteś obywatelem polskim:

  • dokument tożsamości
  • pisemne zapewnienie, że nie wiesz o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jeżeli nie posiadasz aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP, to możesz przedstawić zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie. Jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim, to powinieneś złożyć dokument potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości  lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli jesteś cudzoziemcem:

  • dokument tożsamości
  • odpis aktu urodzenia
  • jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo (Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody lub nie jest wydawane w kraju ojczystym sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu.).

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości  lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli nie posługujesz się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składasz w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim. Tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły, może to być osoba, która zna język.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Jeżeli ślub odbędzie się  na terenie Gminy Iłowa, opłatę uiszczasz na konto Gminy Iłowa. Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma można wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Podstawa prawna

Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 ze zmianami)

Art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463).

 

UWAGA

Wniosek o wydanie  zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed duchownym  można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Wróć do kategorii: Ślub wyznaniowy