Odpisy i zaświadczenia / Wszystkie odpisy i zaświadczenia

Zawarcie małżeństwa za granicą


Zamierzasz wziąć ślub za granicą? Część niezbędnych dokumentów możesz załatwić w naszym urzędzie.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Iłowej oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane w terminie do 14 dni.

 

DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dokument tożsamości
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • jeżeli nie posiadasz aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, to składasz zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli jesteś w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
  • pisemne zapewnienie, że nie wiesz o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
  • dane przyszłego małżonka : nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa – 38 zł

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że jako obywatel polski zgodnie z prawem możesz zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia Cię na piśmie o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia  pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego możesz wystąpić z wnioskiem do sądu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463).

 

 

UWAGA

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia możesz złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wróć do kategorii: Wszystkie odpisy i zaświadczenia