Dla biznesu / Sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu


W Urzędzie Miejskim w Iłowej możesz złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zobacz, jak to zrobić i jakie wiążą się z tym koszty.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

poniedziałek:   8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Do 30 dni od złożenia wniosku.
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • kopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • kopia decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015r., poz. 594).

OPŁATY

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 •  37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277).

Wniosek zezwolenie alkohol

Wróć do kategorii: Sprzedaż alkoholu