Zmiana nazwiska


Przyjdź do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej, by się dowiedzieć jak powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

  • obywatel polski, który ukończył 18 lat

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

 

DOKUMENTY

  • wypełniony wniosek
  • dokument tożsamości do wglądu
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

OPŁATY

opłata skarbowa – 37 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z póź. zm).

 

UWAGA

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.