Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Iłowej – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U.z 2020 poz. 1728) podajemy do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Iłowa

Powszechny spis rolny odbędzie się od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełnić następujące warunki: 
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Iłowa
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Zgłoszenie kandydata

Oświadczenie o niekaralności

Klauzula informacyjna