punk zbiórki odpadów, zdjęcie z góry
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gminna gospodarka odpadami

Uchwała Nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i Uchwała Nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

– wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej:

  • w wysokości 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca;
  • w przypadku stwierdzenia niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki, tj. 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy – zgodny z blankietem przelewów.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

– w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Przycisk pobierz

Deklarację można złożyć także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przycisk ePUAP

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.

W Iłowej działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się za oczyszczalnią ścieków przy ul. Żagańskiej

Godziny otwarcia:

wtorek-piątek: 9:00-17:00

sobota: 08:00-16:00.