Narodziny dziecka / Akt urodzenia dziecka

Rejestracja narodzin noworodka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim


Jeżeli dziecko urodziło się w naszej gminie, to zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej. Kierownik urzędu sporządzi akt urodzenia, przekaże numer PESEL i zamelduje dziecko.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • matka dziecka posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
 • ojciec dziecka – jeżeli zgłosi się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie 21 od dnia sporządzenia karty urodzenia. W przypadku  martwego urodzenia w terminie 3 dni.

 

DOKUMENTY

 • dokument tożsamości matki dziecka (jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka)
 • dokument tożsamości ojca dziecka (jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem)
 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa)
 • w pozostałych przypadkach – dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika
 • odpis aktu urodzenia matki (w celu sprawniejszej rejestracji).

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Podstawa prawna

 • Art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

 

UWAGA

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym usc. W celu przyjęcia oświadczenia należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub do wglądu kartę ciąży.
Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą w chwili jego rejestracji złożyć przed Kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj.

 • ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka,
 • matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo.

Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki – zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

 

 

Wróć do kategorii: Akt urodzenia dziecka