Narodziny dziecka / Akt urodzenia dziecka

Rejestracja narodzin noworodka pochodzącego z małżeństwa


Jesteście małżeństwem i wasze dziecko urodziło się w naszej gminie? Przyjdźcie do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej zgłosić urodzenie dziecka. Kierownik urzędu sporządzi akt urodzenia, przekaże numer PESEL i zamelduje dziecko.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gdzie się udać?

Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 16

poniedziałek:       8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Kto może wystąpić z wnioskiem?

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie 21 od dnia sporządzenia karty urodzenia. W przypadku  martwego urodzenia w terminie 3 dni.

 

DOKUMENTY

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka. Jest ona przekazywana do USC bezpośrednio przez oddziały noworodków. Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu informację gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Dokument tożsamości.

 

OPŁATY

Procedura bezpłatna.

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

 

UWAGA

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania, którego miał miejsce fakt narodzin.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Wróć do kategorii: Akt urodzenia dziecka